Obcohdní podmínky společnosti

Praktik Market, s.r.o., se sídlem Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, IČ: 155 30 965, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 846, pro rezervaci zboží prostřednictvím webových stránek umístěných na internetové adrese

www.praktikmarket.cz

  1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Praktik Market, s.r.o., se sídlem Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, IČ: 155 30 965, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 846, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinouosobou (dále jen „kupující“).

1.2.     Webové stránky www.praktikmarket.cz (dále jen „webové stránky“) slouží jako rezervační a objednávkový systém pro prodej zboží a služeb v kamenné prodejně na adrese Olomoucká 49a, 796 01 Prostějov. Objednávkou prostřednictvím webových stránek se nerozumí distanční prodej dle občanského zákoníku.

1.3.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.     Ustanovení obchodních podmínek jsou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  1.       UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  1.       uzavření kupní smlouvy

3.1.     Veškerá prezentace zboží umístěná ve webových stránkách je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.     Webové stránky obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.     Pro rezervaci zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní stránek.

3.4.     Prodávající bez zbytečného odkladu kupujícímu potvrdí prostřednictvím kontaktů uvedených v objednávce dostupnost objednaného zboží a jeho cenu, případně ho bude informovat o nesouladu informací z webových stránek se skutečným stavem.

3.5.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká zaplacením a následném předáním zboží.

 

  1.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti, příp. platební kartou na adrese kamenné prodejny prodávajícího.

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, pokud se takto kupující a prodávající dohodnou.

4.2.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši, pokud bude kupuj ící chtít využít takové služby ze strany prodávajícího.

4.3.     Prodávající může při rezervaci zboží požadovat zálohu v závislosti na charakteru a ceně zboží.

4.4.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud nebude uvedeno jinak.

  1.       DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.     Zboží je kupujícímu předáno v místě kamenné prodejny prodejce.

5.2.     V případě, že je způsob předání smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  1.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

6.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.     Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny – kamenné prodejny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.5.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

  1.      DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

7.2.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

7.4.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů naleznete zde 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1.     Prodávající nebude bez souhlasu kupujícího zasílat informace ani obchodní sdělení na žádný z uvedených kontaktů. Kontakty získané na kupujícího slouží jen pro účely uzavření kupní smlouvy.

9.2.     Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.   DORUČOVÁNÍ

10.1.  Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

10.2.  Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

10.3.  Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

11.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Praktik Market s.r.o., Olomoucká 49a, 796 01 Prostějov. E-mail: praktik-pv@seznam.cz

 

Prostějově dne 1.1.2019